Deeltijd Associate degree opleiding Engineering (2023)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles over de open dag van Engineering

01 apr 10:00 - 14:00 Op locatie 01-04-2023Wil jij ervaren hoe het is om te studeren bij de hogeschool, verhalen van studenten horen, een proefles volgen of hulp bij je studiekeuze? Deze open dag is hét moment om twijfels weg te nemen en de opleiding te vinden die echt bij jou past.Meld je aan en kom langs!
20 apr 16:00 - 20:00 Op locatie 20-04-2023Heb je je online georiënteerd en wil je nu graag sfeer proeven, een voorlichting of een proefles volgen? Meld je dan aan voor de open avond op onze locaties en kom langs!

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers

Laatste wijziging op 24-08-2022 Deeltijd Associate degree opleiding Engineering (5)

Deze opleiding

(Video) Engineering - Breda - Deeltijd Opleiding

Landelijk gemiddeld deze studie

Studenttevredenheid

3.0 gemiddeld, 9 respondenten

Tevredenheid over aansluiting met de beroepspraktijk

3.7

3.7

Doorstroom naar het tweede jaar

55%

54%

Diploma binnen 4 jaar

38%

38%

Doorstuderen

41%

32%

(Video) Waarom de Ad Engineering? - Avans Academie Associate degrees

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed opde manier waaropdit gebeurt in medezeggenschapsraden.

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar houd je je bezig met onderzoek, ontwerp en productie. Je verdiept en verbreedt je (technische) kennis, vergroot je analytische vaardigheden en leert die kennis en vaardigheden toe te passen in je huidige praktijksituatie. Je krijgt vakken als wiskunde, constructieleer, projectiemanagement en technisch tekenen. De focus ligt op het ontwerpen van nieuwe of het verbeteren van bestaande producten. Het praktijkgedeelte, ook in het tweede jaar, vindt plaats op je eigen werkplek.

Het tweede jaar

In het tweede jaar ga je verder met de combinatie van inhoudelijke verdieping, onderzoek doen, communicatie, rapportage en leidinggeven op operationeel niveau. Je leert samenwerken in een team door echte opdrachten voor bedrijven uit te voeren en je leert ook hoe je leiding geeft. In het laatste half jaar doe je je afstudeeronderzoek op je eigen werkplek.

Na het afronden van de opleiding en behalen van het diploma Associate degree kun je doorstromen naar de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde.

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder detoelatingsvoorwaarden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren.Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onzebegeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen.Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervanbij te spijkeren.Als student krijg je eendocentcoachdie je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Afstuderen

De opleiding wordt in het 4e semester afgesloten door een eindopdracht van 24 studiepunten, die in de praktijk wordt uitgevoerd.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

 • 1e jaar
 • 2e jaar

Periode 1

 • Project Werkplekscan
 • Professionele identiteit
 • Basis Nederlands
 • Basis wiskunde
 • Constructieleer
 • Technisch tekenen en werkplaatstechniek 1
 • Materiaalkunde
 • Engels

Periode 2

 • Project werkplekscan
 • Professionele Identiteit
 • Wiskunde: functies en limieten
 • Constructieleer 2
 • Technisch tekenen en werkplaatstechniek
 • Projectmanagement
 • Nederlands
 • Engels

Periode 3

 • Professionele identiteit
 • Praktijkopdracht
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde: Differentiëren
 • Mechatronica: digitale besturingstechniek
 • Elektrotechniek: aandrijving in de praktijk
(Video) HAN Deeltijdstudies | Embedded Systems Engineering | De associate degree- en de bacheloropleiding

Periode 4

 • Professionele identiteit
 • Praktijkopdracht
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde: integreren
 • Machatronica: automatisering in de praktijk
 • Elektrotechniek: aandrijving in de praktijk

Periode 1

 • Praktijkopdracht
 • Professionele identiteit
 • Constructietechniek
 • Wiskunde
 • Dynamica: Kinematica

Periode 2

 • Praktijkopdracht
 • Professionele identiteit
 • Ontwikkelingen in de techniek
 • Constructie: productietechniek
 • Dynamica: Kinetica
 • Verbindingen

Periode 3

 • Veiligheid
 • Afstuderen
 • Professionele identiteit

Periode 4

 • Bedrijfskunde & Logistiek
 • Afstuderen
 • Professionele identiteit

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

1 dag les per week

20 uren zelfstudie per week

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

Legenda

Praktijk

Keuzeruimte

Theorie

Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Alumni

De Rotterdam Academy heeft een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Management, Maintenance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Professional.

(Video) HAN Deeltijdstudies | Embedded Systems Engineering | Toelatingseisen voor het studeren in deeltijd

'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

Blijf op de hoogte enmeld je aan voor de LinkedIn-groep van alumnivereniging Linked-Out.

Beroepen

Na je studie kun je binnen de werktuigbouwkunde aan de slag als werkvoorbereider, technisch designer/engineer, technisch medewerker, prototypebouwer/-tester of manager productieproces. Je richt je vooral op de eerste fasen van de Product Life Cycle.

Hierbij draait het om het aansturen en optimaliseren van productieprocessen. Je beoordeelt de efficiency van planningen en stelt deze waar nodig bij. Je zorgt voor een onderhoudsplan, voert preventief onderhoud uit en lost storingen snel en vakbekwaam op. Ook begeleid en realiseer je door jou voorgestelde verbeteringen aan productieprocessen en –middelen.

Je bent verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van apparatuur. Je overlegt met de klant en inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever. In het ontwerp weet je functionaliteit, duurzaamheid en recyclebaarheid te combineren. Je werkt vaak in een team en draagt (mede)verantwoordelijkheid.

Je draagt bij aan het ontwerptraject van instrumenten en machines. Daarbij kunnen alle fases worden doorlopen: van idee, via concept, architectuur, gedetailleerd design, productie, verificatie en validatie tot aan de eerste (serie)productie. Daarnaast speel je een centrale rol bij offreren, initiëren, plannen, coördineren en realiseren van projecten. Je werkt vaak in projectteams, waarbij de werkzaamheden van project tot project kunnen verschillen.

In deze functie zorg je voor de meest optimale productiemethode. Je plant middelen, mensen en materialen zodat de orders op tijd worden geleverd. Daarvoor koop je materiaal en werkzaamheden in en geef je werkopdrachten. Je maakt productieplannen, houdt de planning in de gaten en past spoedorders in.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck
 • Studiekosten
 • Lestijden
 • Studielast
 • Opleidingsgegevens
 • Jaarrooster

Locatie

Waar ga je studeren?

Rotterdam is een jonge stad met veel moderne architectuur. De indrukwekkende skyline geeft de stad aan de Maas een prachtige uitstraling.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

In de bouwwereld wordt steeds meer gebruik gemaakt van het BouwInformatieModel (BIM). In deze studie leer jij werken met BIM, om straks met nieuwe en relevante kennis aan de slag te gaan in de bouw!
(Video) HAN | Elektrotechniek/Energietechniek | Toelatingseisen voor associate degree- en bacheloropleiding

Videos

1. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VOLTIJD, DEELTIJD EN DUAAL? | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
2. HAN | Embedded Systems Engineering | Studieopbouw van de associate degree- en de bacheloropleiding
(HAN University of Applied Sciences)
3. HAN Deeltijdstudies | Werktuigbouwkunde | Wat je leert bij associate degree- en bacheloropleiding
(HAN University of Applied Sciences)
4. HAN Deeltijdstudies | Werktuigbouwkunde |Toelatingseisen voor associate degree- en bacheloropleiding
(HAN University of Applied Sciences)
5. HAN Deeltijdstudies | Automotive | Wat je leert bij de associate degree- en bacheloropleiding
(HAN University of Applied Sciences)
6. Associate degree Engineering | Saxion Online Open Avonden Deeltijd
(Hogeschool Saxion)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 05/07/2023

Views: 6318

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.